Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych

— Wiesław Myśliwski – Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted byCarlota Carlota
"Często nachodzi mnie jakieś dotkliwe uczucie, że człowiek powinien do czegoś przyznać się przed sobą, bo coś jednak wciąż ukrywa. Sam nie wiem, do czego. Siebie przecież nie zna się, siebie tylko odczuwa. Wiem to jednak po sobie, że nikt nie może być uspokojony swoim istnieniem, dopóki się ono nie dokona, nie wypali do szczętu, do popiołu, do zapomnienia, nawet za grobem nic. Ten ciągły lęk, który kołacze się wciąż we mnie, który mnie dręczy, który zrywa mnie po nocach, każe nadsłuchiwać, w ciemnościach wyglądać, nie wierzy ciszy, ten lęk nie jest urojeniem."

— Wiesław Myśliwski "Pałac"
Reposted bybesideyou besideyou
Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonktruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze.

— Wiesław Myśliwski – Ostatnie rozdanie
Reposted bybesideyoumadamebutterfly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl